Best TET 2 Model Papers And Hall Tickets

TET 2 Model Papers And Hall Tickets | Click Here to Download All Papers

Tamam Jilla Ma Primary Schools Ma Satrant Pariksha 17-10-2016 Bad Yojava Babat Circular

·   0

Tamam Jilla Ma Primary Schools Ma Satrant Pariksha 17-10-2016 Bad Yojava Babat Circular

Pratham Satrant Pariksha 17-10-2016 Bad Yojava ange Niyamakshrino Latest Circular.

Circular Date : 27-09-2016

For Primary Schools.

Satrant Pariksha Bad Mota bhagna balako shalae aavta nathi. tethi shalanu shaikshanik kaary pan thatu nathi. aavu n thay te maate ane shalana shaikshnik divaso vadhe te maate pratham satrant pariksha 17-10-2016 baad j yojvani raheshe.